وب سایت ترانه ساز یک مرجع دانلود نرم افزار های خارجی می باشد . سایت ترانه ساز تنها لینک های غیر مستقیم را به مستقیم تبدیل کرده و برای فایل ها ۵% قابلیت ریکاوری برای دانلود با اطمینان بیشتر ایجاد می کند .